Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Üçüncü Kişi Aydınlatma Metni

1. Amaç Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Limited Şirketi, ilgili üçüncü kişilerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde, işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. 

2. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Şirket olarak kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla, bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Limited Şirketi’in meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz veya ilgili üçüncü kişilerden elde edilmiş kişisel verilerinizi fiziksel ve elektronik ortamda topluyoruz. 

3. Kişisel Verilerin Hangi Amaçlarla İşlenebileceği ve Kimlere Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği Kişisel Verileriniz, personel servisi hizmeti alınması, personel iş kazası bildiriminin yapılması, yük taşıma süreçlerinin yürütülmesi, personel bildirim süreçlerinin yürütülmesi, personel vize süreçlerinin yürütülmesi, tedarikçi ile çalışma süreçlerinin yürütülmesi, hijyen sertifikasının sağlanması ve etkinliklerle ilgili iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir. Üçüncü kişilere ait kişisel veriler OHSAS 18001 süreçlerinin yürütülmesi, İş kazası bildiriminin yapılması, taşıma sigorta süreçlerinin yürütülmesi, personelin karakola bildirilmesi, vize süreçlerinin yürütülmesi, iş sağlığı ve güvenliği danışmanlığı alınması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve ilgili tedarikçilere aktarılabilmektedir.

4. Sahip Olduğunuz Haklar KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 

b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, 

e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

g. İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. 

İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir.