Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Tedarikçi Aydınlatma Metni

1. Amaç Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Limited Şirketi ,  gerçek kişi tedarikçilerine ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimizin gerçek kişi tedarikçisi olmanız sebebiyle Şirketimize bildirdiğiniz/bildireceğiniz ve/veya Şirketimizce haricen herhangi bir yoldan temin edilen kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından “Veri Sorumlusu” sıfatıyla,

 • Kişisel verilerinizi işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • Şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve KVK Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan sair şekillerde işlenebileceğini ve KVK Kanunu’nda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildiririz.


Aydınlatma Metni ile Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Limited tarafından yürütülen faaliyetlerin KVK Kanunu’nda yer alan ilkelerle uyumlu olarak sürdürülmesi ve geliştirilmesi benimsenmiştir.

2. Gerçek Kişi Tedarikçilerin Kişisel Verilerinin Toplanması ve Usulü Şirketimiz, kişisel verilerinizi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda işleyecektir. Kişisel verilerinizin işlenme amacında herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınızdan ayrıca izin alınacaktır. Şirketimiz tarafından toplanan ve kullanılan, tedarikçilere ait kişisel veriler özellikle şunlardır: • Ad soyad, T.C. kimlik numarası, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleri, adres bilgileri, aile bilgileri, araç bilgileri, banka bilgileri, biyometrik fotoğraf, din, ehliyet fotokopisi, e-posta adresi, faks bilgileri, fotoğraf, imza, kan grubu, medeni hali, vergi numarası ve vergi bilgileri. Şirketimiz, hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek, şirketinizle ve/veya sizinle, gerek sözleşme ilişkisinin kurulmasından önce gerekse sözleşme ilişkisinin kurulmasından sonra ve devamı boyunca Şirketimize ibraz etmiş olduğunuz verileri, fiziksel veya elektronik ortamda elde edilen her türlü bilgi belge ve doküman aracılığı ile ve kanunlarda öngörülen nedenlerle kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile, ilgili üçüncü kişilerden ve Şirket binalarına yerleştirdiğimiz kameralar aracılığıyla toplamaktadır.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler Kişisel verileriniz, yürürlükteki mevzuatlara ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun olarak aşağıdaki amaçların gerçekleştirilmesi için otomatik olan ya da otomatik olmayan yöntemlerle, KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde yer alan hükümlere uygun olarak, açık rızanızın bulunduğu hallerde, kanunlarda açıkça öngörülen hallerde, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi amacıyla, bir hakkın tesis edilmesi, kullandırılması ve korunması amacıyla veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla ve Sigma Denizcilik Konteyner ve Lojistik Limited’in meşru menfaatleri gereği işlenmektedir. Kişisel verileri işleme amaçları şirket politikaları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz doğrultusunda güncellenebilecek olup, özellikle; 

 • Acil durum ekibi eğitimlerinin yapılması,
 • Beyanname kontrollerinin yapılması,
 • Eğitim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Eğitmen bilgilerinin alınması,
 • Fiziki mekân güvenliğinin sağlanması
 • Gümrük işlemlerinin yürütülmesi,
 • Hasar tutanağı süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet tekliflerinin alınması,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ve temel eğitimlerinin düzenlenmesi,
 • Malzemeyi alacak kişi ile ilgili müşterinin bilgilendirilmesi,
 • Müşteri bilgilerinin özetlenmesi,
 • Müşteriye cari kart açılması ve cari kartın güncellenmesi,
 • Müşteriye araç bilgilendirmesi yapılması,
 • Müşteriye bildirim yapılması,
 • Özel esaslara tabi firmalar listesinde olmama beyanı alınması,
 • Personel servis hizmeti alınması,
 • Personel ile ilgili süreçlerin yürütülmesi,
 • Sigorta süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sistemde satıcı kaydı oluşturulması,
 • Sipariş ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şoför bilgilerinin müşteriyle paylaşılması,
 • T1 gümrük sevk belgelerinin oluşturulması,
 • Taşıma işlemi için rezervasyon yapılması,
 • Tedarikçi ile çalışma süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme yapılması,
 • Tedarikçi iletişim listesi oluşturulması,
 • TGS’ye bildirim yapılması,
 • Yük taşıma süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.


4.
Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilere Aktarılması Kişisel veri aktarımlarında uygulanacak usul ve esaslar KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde düzenlenmiş olup, ilgili kişinin kişisel verileri ve özel nitelikli kişisel verileri yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilmektedir. Kişisel verileriniz, acente bilgilerinin iletilmesi, eğitim süreçlerinin yürütülmesi, hasar tutanağı bildirimlerinin yapılması, ISO süreçleri için danışmanlık alınması, İş Sağlığı ve Güvenliği danışmanlığı alınması, OHSAS 18001 süreçlerinin yürütülmesi, limana giriş-cıkış izinlerinin alınması, malzemeyi alacak kişi ile ilgili müşterinin bilgilendirilmesi, müşteri bilgilerinin iletilmesi, müşteriye bildirim yapılması, nakliyeci bilgilendirmesi yapılması, personelin bina yönetimine bildirilmesi, sigorta süreçlerinin yürütülmesi, sigortaların yapılması, şoför bilgilerinin iletilmesi ve bildirimin yapılması, T1 gümrük sevk belgelerinin oluşturulması, taşıma işlemi için rezervasyon yapılması, taşıma onay süreçlerinin yürütülmesi, taşıma sigorta süreçlerinin yürütülmesi, yazılım desteği alınması amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşları, yurtdışındaki İştirak ve Bağlı Ortaklıklara, ilgili tedarikçiler, müşteri firmaya ve ilgili üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

5. Tedarikçi’nin Sahip Olduğu Haklar KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz: 

a. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, 
b. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c. Kişisel verilerinin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d. Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
e. Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f. Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g. İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
h. Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme. Şirketimiz, KVK Kanunu’ndan doğan taleplerinizi “İlgili Kişi Başvuru Formu” aracılığıyla gerçekleştirecektir. 

Şirketimiz, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerinizi, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçeleriyle bildirilir. İşbu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde Şirketimiz tarafından revize edilebilir. Revizyonun söz konusu olduğu hallerde ise, bu hususa ilişkin olarak tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır. Aydınlatma Metni’nin en güncel haline Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Tedarikçi Aydınlatma Metni linkinden ulaşabilirsiniz.